Schuldhulp voor ondernemers en uw gemeente

Wij zijn u volledig van dienst.

Schuldhulp voor ondernemers: een maatschappelijke verantwoordelijkheid

De afgelopen jaren is het aantal (kleine) ondernemers meer dan verdubbeld. Van de startende ondernemers stopt de helft echter ook weer binnen vijf jaar, zo blijkt in de praktijk. In 60% van de gevallen is dit vanwege financiële problemen. Deze laatste groep mensen zal in toenemende mate bij uw gemeente aankloppen. Vandaar dat het wenselijk is om ook voor deze doelgroep goede schuldhulp beschikbaar te stellen.

De schuldhulp voor ondernemers is flink in beweging. Ondernemers raken door diverse oorzaken in financiële problemen maar ook de aard en omvang van de schulden verandert. Schuldhulp wordt hierdoor complexer. Gemeenten staan voor de uitdaging ook de ondernemers die aankloppen voor hulp te ondersteunen.

Schulden zijn de afgelopen jaren hoger geworden en het aantal schuldeisers per schuldenaar is gestegen. Waren het voorheen vooral mensen met lage inkomens of een uitkering die tot de risicogroep behoorden, nu treft het ook hogere inkomensgroepen (bijvoorbeeld werknemers die hun baan verliezen terwijl ze een hoge hypotheek hebben) en ondernemers.

Uit onderzoek blijkt dat de uitvoering van schuldhulp in veel gevallen toch nog voor verbetering vatbaar is. Reden genoeg om schuldhulp nóg effectiever te maken.

Schuldhulp loont

Schuldhulp is, zeker in economisch mindere tijden, van enorm groot belang. Het biedt diegenen met financiële problemen uitzicht op een schuldenvrije toekomst en schuldeisers de hoogst haalbare teruggave van hun vordering. Bovendien blijkt uit studie dat de maatschappelijke baten de kosten van schuldhulp ruim overtreffen.

Wanneer een ondernemer bij FIMA Schuldhulp voor Bedrijven aanklopt  worden allereerst de mogelijkheden van voortzetting van de ondernemingsactiviteit(en) onderzocht. Wanneer sprake is van een levensvatbare onderneming kan de ondernemer in eigen inkomsten blijven voorzien en hoeft er geen beroep te worden gedaan op een uitkering. Dit heeft uiteraard te allen tijde de voorkeur. Omdat de afloscapaciteit (eventueel dankzij een aanvullend bedrijfskrediet) allicht hoger is dan bij beëindiging van de activiteiten kan daarmee ook aan de schuldeisers vaak een beter aanbod worden gedaan.

Alleen wanneer de ondernemingsactiviteiten niet levensvatbaar zijn, is het wenselijk om een bedrijf te beëindigen. Maar ook dan kan goede schuldhulp de financiële schade voor de maatschappij beperken en een snelle reïntegratie op de arbeidsmarkt stimuleren.

De gemeenten aan zet

Sinds 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. Hiermee wordt gemeenten een basis aangereikt voor minnelijke schuldhulpverlening, om zo een onnodig beroep op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) te voorkomen.

In artikel 1 van de Wgs wordt gesteld dat natuurlijke personen die hun schulden niet langer kunnen betalen ondersteunt moeten worden bij het vinden van een oplossing voor deze schulden. Ook zelfstandigen zonder of met personeel (ZZP/ZMP) en een vennootschap onder firma (VOF) vallen onder de categorie natuurlijke personen. Voor hen is daarmee eveneens artikel 1 van kracht. Gemeenten worden genoodzaakt schuldhulp voor ondernemers tot een vaste taak te verheffen. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt.

Wat kan FIMA Schuldhulp voor Bedrijven voor u betekenen

FIMA Schuldhulp voor Bedrijven biedt een combinatie aan van:

 • Schuldhulpverleners,
 • Inkomensbeheerders (opgeleide civiel bewindvoerders en ass. civiel bewindvoerders),
 • Financiële administrateurs (bedrijfsadministratie en belastingen),
 • Bedrijfseconomisch adviseurs,
 • Juridische adviseurs,
 • Coaches administratieve zelfredzaamheid,
 • Coaches financiële zelfredzaamheid,
 • Stress coaches.

Dit betekent dat wij ondernemers op de meest professionele manier door alle fasen van een schuldhulptraject kunnen begeleiden.

Wij (onder)zoeken de best haalbare oplossing voor alle betrokkenen en beperken de (maatschappelijke) schade. Gezien de (juridische en fiscale) complexiteit van de gemiddelde schuldhulpaanvraag nemen we zo de gemeenten een belangrijke zorg uit handen.

Wie helpen wij

Wij bieden onze diensten aan zowel gemeenten als (startende) ondernemers, hybride-ondernemers (deels ondernemer, deels loondienst), eenmanszaken (ZZP/ZMP), vennootschappen onder firma en BV’s aan, welke in zwaar weer verkeren.

Garantie op deskundige en betrouwbare schuldhulpverlening

FIMA Schuldhulp voor Bedrijven beschikt over alle benodigde expertise om de schuldhulpaanvraag door ondernemers en hybride-ondernemers in behandeling te kunnen nemen. Op dit gebied kunnen wij deskundige en betrouwbare schuldhulp voor ondernemers garanderen dankzij:

  • Kennis van het insolventierecht.
  • Kennis van het integrale schuldhulpverleningstraject (minnelijk/wettelijk).
  • Kennis van alle voorkomende juridische vraagstukken en (mogelijke) knelpunten.
  • Actuele kennis van bedrijfsadministratie en belastingwetgeving.
  • De specifieke kennis van ondernemersrechtelijke aspecten, zoals een bankkrediet met pandrecht op de voorraad en inventaris, een leverancierskrediet met eigendomsvoorbehoud en vorderingen van de belastingdienst en de bedrijfsvereniging.
  • Actuele kennis van de sociale kaart en inkomensvoorzieningen.
  • De opgebouwde goede naam bij schuldeisers en hun vertegenwoordiger (incassobureau’s en gerechtsdeurwaarders). We spreken de taal en stellen de oplossing van het probleem centraal. Daarbij bemiddelen wij onafhankelijk en nemen alle belangen in ogenschouw.

Wat bieden wij

 • Stabilisatie van de situatie zodat ruimte kan worden gecreëerd (tijd) om de meest gepaste oplossing te realiseren.
 • Een gedegen financiële en structurele analyse van de situatie.
 • Een volledig en professioneel uitgewerkt plan-van-aanpak met daarin opgenomen de realistisch aanwezige (on-)mogelijkheden.
 • Onpartijdige bemiddeling in het belang van alle betrokken partijen.
 • Advisering van de (hybride-)ondernemer bij het oplossen van achterstanden in de boekhouding en aangifte(n).
 • Coaching van de ondernemer, m.a.w. wij leren de ondernemer ondernemen.

U bent geïnteresseerd?

Wij informeren u graag over de mogelijkheden van schuldhulp voor ondernemers in uw gemeente. Neemt u voor een vrijblijvend gesprek, ter ondersteuning of voor een specifieke casus contact met ons op via telefoonnummer 0492 472 480 of via info@fimagroep.nl.